Condicions de venda

Termes i condicions de venda de SELTER, S.A.

1. GENERAL

En aquestes condicions generals, el terme “SELTER" s'entendrà que significa SELTER, S.A., una empresa privada amb responsabilitat limitada que té el seu domicili social al carrer Montnegre nº 52 de Girona, Espanya i inscrita en el Reg. Merc. Girona, 7 - 2 - 1968, H. nº 524, F. 16, T. 90, L. 27, Sec. 3ª, Ins. 3ª  amb NIF A - 17.004.995.

 

2. APLICABILITAT

2.1 Aquestes Condicions Generals s'apliquen a totes les relacions jurídiques en què SELTER actua com a venedor i / o proveïdor de béns i / o serveis.

2.2 L'aplicabilitat de les Condicions Generals de l'altra part queden excloses explícitament.

2.3 Aquestes Condicions Generals només es poden modificar per escrit.

 

3. PREUS

3.1 Tots els preus exclouen l'IVA

3.2 SELTER té dret a modificar les llistes de preus generals com a conseqüència d’aplicar els canvis de salaris, el preu del cost de les matèries primeres o altres materials i les variacions derivades dels tipus de canvi. Les ofertes de productes especials tenen una validés de 30 dies.

3.3 Tots els preus inclouen embalatge.

 

4. COMANDES, PERÍODE DE LLIURAMENT I ENVIAMENTS

4.1 Les comandes hauran de comunicar-se per escrit indicant tota la informació necessària per al seu correcte enviament i facturació. SELTER no es responsabilitza de les demores i contratemps causats per una informació incorrecta.

4.2 Les comandes d’import net inferior a 10,00 € tindran un càrrec de 3,00 € en concepte de manipulació i embalatge.

4.3 Els terminis de lliurament indicats només són estimatius i no són vinculants per a Selter.

4.4 Qualsevol termini de lliurament acordat per les parts començarà tan aviat com:

- SELTER hagi acceptat la comanda.

- L'altra part hagi aprovat els plànols que Selter proposa.

- S'hagin liquidat els pagaments inicials.

- S'hagin complert qualsevol altra condició prèvia.

4.5 En cas de demora en el lliurament, no s'acceptarà cap sanció econòmica per part del client, ni indemnització per danys i perjudicis que la demora hagi pogut causar.

4.6 L'enviament s'efectuarà a ports pagats (Incoterm DAP) en la Península Ibèrica, si l'import net supera els 100,00 €, pel transport que SELTER tingui concertat. Si l'import net no supera els 100,00 €, l'enviament serà a ports deguts. Fora de la Península Ibèrica s'enviarà sempre a ports deguts (Incoterm EXW girona, Espanya) i serà l'altra part qui organitzi la recollida.

4.7 En cap cas SELTER es farà càrrec del muntatge i instal·lació dels seus productes. 

 

5. PAGAMENT

5.1 El pagament de la primera operació es realitzarà mitjançant transferència anticipada.

5.2 Les factures de SELTER s'han de liquidar en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de la factura i d'acord amb la manera indicada per SELTER.

5.3 Els pagaments que superin el 60 dies tindran un càrrec del 2%.

5.4 Únicament els pagaments anticipats tindran un descompte del 2% (exclosa la 1ª operació).

5.5 El pagament s'ha de fer en Euros (€).

5.6 L'altra part només pot objectar a una factura dins del termini de pagament.

 

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

6.1 SELTER es reserva tots els drets de propietat en tota la documentació, fullets, imatges, etc., que proporciona a l'altra part.

6.2 Sense el consentiment per escrit de SELTER, l'altra part no tindrà dret a revelar a tercers la Informació confidencial a què es refereix l'apartat anterior.

 

7. RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS

7.1 No s'admeten devolucions passats 30 dies. Tota reclamació s’ha de realitzar per escrit a SELTER.

7.2 En cas d'admissió de devolució s'abonarà el 100% prèvia revisió del material retornat i només en cas que no hagi sofert danys. En cas contrari es descomptarà el cost de la reparació del valor original i s'abonarà la diferència. Si el producte no té reparació possible, no s’efectuarà l’abonament i l’altra part té dret a recollir el producte a les instal·lacions de SELTER.

7.3 No s'admetrà cap devolució de materials confeccionats expressament o de mesures especials.

7.4 No es pot retornar cap producte sense el permís escrit de SELTER.

 

8. NÚMEROS, MESURES, PES I ALTRES PARTICULARITATS

8.1 Es permetran petites desviacions en quant als dissenys, mesures, pes, números, colors i qualsevol altre particularitat que no afecti essencialment el rendiment tècnic i / o el funcionament dels productes.

8.2 Els productes subministrats per SELTER es consideren fabricats correctament si compleixen les especificacions establertes en la confirmació de la comanda.

 

9. DRET APLICABLE / JURISDICCIÓ

9.1 La llei espanyola governarà les controvèrsies que sorgeixin entre SELTER i l'altra part.

9.2 El Conveni de Vendes de Viena (Conveni sobre la venda internacional de mercaderies) no s'aplicarà.

9.3 Qualsevol conflicte entre SELTER i l'altra part es presentarà davant el tribunal que tingui jurisdicció a la ciutat on SELTER tingui el seu domicili social, llevat que SELTER prefereixi que el tribunal tingui jurisdicció en el lloc de residència o domicili social de l'altra part.